جبر و احتمال (ریاضی فیزیک)-۱

جبر و احتمال (ریاضی فیزیک)-۲ 

پاسخ نامه جبر و احتمال (ریاضی فیزیک)-۱

پاسخ نامه جبر و احتمال (ریاضی فیزیک)-۲

پاسخ نامه جبر و احتمال (ریاضی فیزیک)-۳

زیست شناسی(تجربی)-۱

زیست شناسی(تجربی)-۲

پاسخ نامه زیست شناسی(تجربی)-۱

پاسخ نامه زیست شناسی(تجربی)-۲

ریاضی(تجربی)-۱

ریاضی(تجربی)-۲

پاسخ نامه ریاضی(تجربی)-۱

پاسخ نامه ریاضی(تجربی)-۲

آرایه های ادبی(انسانی)-۱

آرایه های ادبی(انسانی)-۲

پاسخ نامه آرایه های ادبی(انسانی)-۱

پاسخ نامه آرایه های ادبی(انسانی)-۲

فلسفه و منطق(انسانی)-۱

فلسفه و منطق(انسانی)-۲

پاسخ نامه فلسفه و منطق(انسانی)-۱

پاسخ نامه فلسفه و منطق(انسانی)-۲

جامعه شناسی (انسانی)-۱

جامعه شناسی (انسانی)-۲

پاسخ نامه جامعه شناسی (انسانی)-۱

پاسخ نامه جامعه شناسی (انسانی)-۲

فیزیک (تجربی)-۱

فیزیک (تجربی)-۲

پاسخ نامه فیزیک (تجربی)-۱

پاسخ نامه فیزیک (تجربی)-۲

فیزیک (ریاضی فیزیک)-۱

فیزیک (ریاضی فیزیک)-۲

فیزیک (ریاضی فیزیک)-۳

پاسخ نامه فیزیک (ریاضی فیزیک)-۱

پاسخ نامه فیزیک (ریاضی فیزیک)-۲

زبان (کلیه رشته ها)-۱

زبان (کلیه رشته ها)-۲

زبان (کلیه رشته ها)-۳

زبان (کلیه رشته ها)-۴

پاسخ نامه زبان (کلیه رشته ها)-۱

پاسخ نامه زبان (کلیه رشته ها)-۲

پاسخ نامه تاریخ ایران و جهان (انسانی)-۱

پاسخ نامه تاریخ ایران و جهان (انسانی)-۲

پاسخ نامه شیمی و آزمایشگاه (ریاضی و تجربی)-۱

پاسخ نامه شیمی و آزمایشگاه (ریاضی و تجربی)-۲

پاسخ نامه شیمی و آزمایشگاه (ریاضی و تجربی)-۳

حسابان(ریاضی فیزیک)-۱

حسابان(ریاضی فیزیک)-۲

پاسخ نامه حسابان(ریاضی فیزیک)-۱

پاسخ نامه حسابان(ریاضی فیزیک)-۲

پاسخ نامه حسابان(ریاضی فیزیک)-۳

پاسخ نامه حسابان(ریاضی فیزیک)-۴

زمین شناسی(علوم تجربی)-۱

زمین شناسی(علوم تجربی)-۲

پاسخ نامه زمین شناسی(علوم تجربی)-۱

پاسخ نامه زمین شناسی(علوم تجربی)-۲

جغرافیا (ادبیات و علوم انسانی)-۱

جغرافیا (ادبیات و علوم انسانی)-۲

پاسخ نامه جغرافیا (ادبیات و علوم انسانی)

زبان فارسی (ریاضی فیزیک- علوم تجربی)-۱

زبان فارسی (ریاضی فیزیک- علوم تجربی)-۲

زبان فارسی (ریاضی فیزیک- علوم تجربی)-۳

پاسخ نامه زبان فارسی (ریاضی فیزیک- علوم تجربی)-۱

پاسخ نامه زبان فارسی (ریاضی فیزیک- علوم تجربی)-۲

زبان فارسی تخصصی (ادبیات و علوم انسانی- علوم و معارف اسلامی)-۱

زبان فارسی تخصصی (ادبیات و علوم انسانی- علوم و معارف اسلامی)-۲

پاسخ نامه زبان تخصصی(ادبیات و علوم انسانی- علوم و معارف اسلامی)۱

پاسخ نامه زبان تخصصی(ادبیات و علوم انسانی- علوم و معارف اسلامی)۲

*********

ریاضی(۱)

ریاضی(۲)

پاسخ نامه ریاضی(۱)

پاسخ نامه ریاضی(۲)

*********

قرآن و تعلیمات دینی(۱)

پاسخ نامه قرآن و تعلیمات دینی(۱)

پاسخ نامه قرآن و تعلیمات دینی(۲)

دانش آموزان و بازدیدکنندگان عزیز با نظرات ارزشمند خود ما را در ارئه

هر چه بهتر مطالب یاری دهید.

+ نوشته شده توسط هنرستان موسوی دزفول در و ساعت 15:46 |